Lễ trao bằng TN và ngày hội việc làm

Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp ngày 10/04/2016. Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 ( ảnh được lưu với chất lượng cao, vui lòng chờ...)
Hướng dẫn tải về:
Internet Explorer: Kích phải chuột vào liên kết Tải về, chọn Save Target As...
Firefox: Kích phải chuột vào liên kết Tải về, chọn Save Link As...


1 Tải về

10 Tải về

100 Tải về

101 Tải về

102 Tải về

103 Tải về

11 Tải về

12 Tải về

13 Tải về

14 Tải về

15 Tải về

16 Tải về

17 Tải về

18 Tải về

19 Tải về

2 Tải về

20 Tải về

21 Tải về

22 Tải về

23 Tải về

24 Tải về

25 Tải về

26 Tải về

27 Tải về

28 Tải về

29 Tải về

3 Tải về

30 Tải về

31 Tải về

32 Tải về

33 Tải về

34 Tải về

35 Tải về

36 Tải về

37 Tải về

38 Tải về

39 Tải về

4 Tải về

40 Tải về

41 Tải về

42 Tải về

43 Tải về

44 Tải về

45 Tải về

46 Tải về

47 Tải về

48 Tải về

49 Tải về

5 Tải về

50 Tải về

51 Tải về

52 Tải về

53 Tải về

54 Tải về

55 Tải về

56 Tải về

57 Tải về

58 Tải về

59 Tải về

6 Tải về

60 Tải về

61 Tải về

62 Tải về

63 Tải về

64 Tải về

65 Tải về

66 Tải về

67 Tải về

68 Tải về

69 Tải về

7 Tải về

70 Tải về

71 Tải về

72 Tải về

73 Tải về

74 Tải về

75 Tải về

76 Tải về

77 Tải về

78 Tải về

79 Tải về

8 Tải về

80 Tải về

81 Tải về

82 Tải về

83 Tải về

84 Tải về

85 Tải về

86 Tải về

87 Tải về

88 Tải về

89 Tải về

9 Tải về

90 Tải về

91 Tải về

92 Tải về

93 Tải về

94 Tải về

95 Tải về

96 Tải về

97 Tải về

98 Tải về

99 Tải về