Lễ trao bằng TN và ngày hội việc làm

Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp ngày 26/10/2014. Trang 1 - Trang 2 - Trang 3 - Trang 4 ( ảnh được lưu với chất lượng cao, vui lòng chờ...)
Hướng dẫn tải về:
Internet Explorer: Kích phải chuột vào liên kết Tải về, chọn Save Target As...
Firefox: Kích phải chuột vào liên kết Tải về, chọn Save Link As...


DSCF1322 (Copy) Tải về

DSCF1323 (Copy) Tải về

DSCF1324 (Copy) Tải về

DSCF1325 (Copy) Tải về

DSCF1326 (Copy) Tải về

DSCF1327 (Copy) Tải về

DSCF1328 (Copy) Tải về

DSCF1329 (Copy) Tải về

DSCF1330 (Copy) Tải về

DSCF1331 (Copy) Tải về

DSCF1332 (Copy) Tải về

DSCF1333 (Copy) Tải về

DSCF1334 (Copy) Tải về

DSCF1335 (Copy) Tải về

DSCF1336 (Copy) Tải về

DSCF1337 (Copy) Tải về

DSCF1338 (Copy) Tải về

DSCF1339 (Copy) Tải về

DSCF1340 (Copy) Tải về

DSCF1341 (Copy) Tải về

DSCF1342 (Copy) Tải về

DSCF1343 (Copy) Tải về

DSCF1344 (Copy) Tải về

DSCF1345 (Copy) Tải về

DSCF1346 (Copy) Tải về

DSCF1347 (Copy) Tải về

DSCF1348 (Copy) Tải về

DSCF1349 (Copy) Tải về

DSCF1350 (Copy) Tải về

DSCF1351 (Copy) Tải về

DSCF1352 (Copy) Tải về

DSCF1353 (Copy) Tải về

DSCF1354 (Copy) Tải về

DSCF1355 (Copy) Tải về

DSCF1356 (Copy) Tải về

DSCF1357 (Copy) Tải về

DSCF1358 (Copy) Tải về

DSCF1359 (Copy) Tải về

DSCF1360 (Copy) Tải về

DSCF1361 (Copy) Tải về

DSCF1362 (Copy) Tải về

DSCF1363 (Copy) Tải về

DSCF1364 (Copy) Tải về

DSCF1365 (Copy) Tải về

DSCF1366 (Copy) Tải về

DSCF1367 (Copy) Tải về

DSCF1368 (Copy) Tải về

DSCF1369 (Copy) Tải về

DSCF1370 (Copy) Tải về

DSCF1371 (Copy) Tải về

DSCF1372 (Copy) Tải về

DSCF1373 (Copy) Tải về

DSCF1374 (Copy) Tải về

DSCF1375 (Copy) Tải về

DSCF1376 (Copy) Tải về

DSCF1377 (Copy) Tải về

DSCF1378 (Copy) Tải về

DSCF1379 (Copy) Tải về

DSCF1380 (Copy) Tải về

DSCF1381 (Copy) Tải về

DSCF1382 (Copy) Tải về

DSCF1383 (Copy) Tải về

DSCF1384 (Copy) Tải về

DSCF1385 (Copy) Tải về

DSCF1386 (Copy) Tải về

DSCF1387 (Copy) Tải về

DSCF1388 (Copy) Tải về

DSCF1389 (Copy) Tải về

DSCF1390 (Copy) Tải về

DSCF1391 (Copy) Tải về

DSCF1392 (Copy) Tải về

DSCF1393 (Copy) Tải về

DSCF1394 (Copy) Tải về

DSCF1395 (Copy) Tải về

DSCF1396 (Copy) Tải về

DSCF1397 (Copy) Tải về

DSCF1398 (Copy) Tải về

DSCF1399 (Copy) Tải về

DSCF1400 (Copy) Tải về

DSCF1401 (Copy) Tải về

DSCF1402 (Copy) Tải về

DSCF1403 (Copy) Tải về

DSCF1404 (Copy) Tải về

DSCF1405 (Copy) Tải về

DSCF1406 (Copy) Tải về

DSCF1407 (Copy) Tải về

DSCF1408 (Copy) Tải về

DSCF1409 (Copy) Tải về

DSCF1410 (Copy) Tải về

DSCF1411 (Copy) Tải về

DSCF1412 (Copy) Tải về

DSCF1413 (Copy) Tải về

DSCF1414 (Copy) Tải về

DSCF1415 (Copy) Tải về

DSCF1416 (Copy) Tải về

DSCF1417 (Copy) Tải về

DSCF1418 (Copy) Tải về

DSCF1419 (Copy) Tải về

DSCF1420 (Copy) Tải về

DSCF1421 (Copy) Tải về

DSCF1422 (Copy) Tải về

DSCF1423 (Copy) Tải về

DSCF1424 (Copy) Tải về

DSCF1425 (Copy) Tải về

DSCF1426 (Copy) Tải về

DSCF1427 (Copy) Tải về

DSCF1428 (Copy) Tải về

DSCF1429 (Copy) Tải về

DSCF1430 (Copy) Tải về

DSCF1431 (Copy) Tải về

DSCF1432 (Copy) Tải về

DSCF1433 (Copy) Tải về

DSCF1434 (Copy) Tải về

DSCF1435 (Copy) Tải về

DSCF1436 (Copy) Tải về

DSCF1437 (Copy) Tải về

DSCF1438 (Copy) Tải về

DSCF1439 (Copy) Tải về

DSCF1440 (Copy) Tải về

DSCF1441 (Copy) Tải về

DSCF1442 (Copy) Tải về

DSCF1443 (Copy) Tải về

DSCF1444 (Copy) Tải về

DSCF1445 (Copy) Tải về

DSCF1446 (Copy) Tải về

DSCF1447 (Copy) Tải về

DSCF1448 (Copy) Tải về

DSCF1449 (Copy) Tải về

DSCF1450 (Copy) Tải về

DSCF1451 (Copy) Tải về

DSCF1452 (Copy) Tải về

DSCF1453 (Copy) Tải về

DSCF1454 (Copy) Tải về

DSCF1455 (Copy) Tải về

DSCF1456 (Copy) Tải về

DSCF1457 (Copy) Tải về

DSCF1458 (Copy) Tải về

DSCF1459 (Copy) Tải về

DSCF1460 (Copy) Tải về

DSCF1461 (Copy) Tải về

DSCF1462 (Copy) Tải về

DSCF1463 (Copy) Tải về

DSCF1464 (Copy) Tải về

DSCF1465 (Copy) Tải về

DSCF1466 (Copy) Tải về

DSCF1467 (Copy) Tải về

DSCF1468 (Copy) Tải về

DSCF1469 (Copy) Tải về

DSCF1470 (Copy) Tải về

DSCF1471 (Copy) Tải về

DSCF1472 (Copy) Tải về

DSCF1473 (Copy) Tải về

DSCF1474 (Copy) Tải về

DSCF1475 (Copy) Tải về

DSCF1476 (Copy) Tải về

DSCF1477 (Copy) Tải về

DSCF1478 (Copy) Tải về

DSCF1479 (Copy) Tải về

DSCF1480 (Copy) Tải về

DSCF1481 (Copy) Tải về

DSCF1482 (Copy) Tải về

DSCF1483 (Copy) Tải về

DSCF1484 (Copy) Tải về

DSCF1485 (Copy) Tải về

DSCF1486 (Copy) Tải về

DSCF1487 (Copy) Tải về

DSCF1488 (Copy) Tải về

DSCF1489 (Copy) Tải về

DSCF1490 (Copy) Tải về

DSCF1491 (Copy) Tải về

DSCF1492 (Copy) Tải về

DSCF1493 (Copy) Tải về

DSCF1494 (Copy) Tải về

DSCF1495 (Copy) Tải về

DSCF1496 (Copy) Tải về

DSCF1497 (Copy) Tải về

DSCF1498 (Copy) Tải về

DSCF1499 (Copy) Tải về

DSCF1500 (Copy) Tải về